Zysk z funduszy

Fundusze inwestycyjne stanowią poważną alternatywę dla rachunków oszczędnościowych, czy obligacji skarbowych. Od kilku lat coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność na polskim rynku. Zainteresowanie mediów oraz tworzący się wokół nich szum informacyjny, przyczynił się do wzrostu zainteresowania ze strony inwestorów. Myśląc o bezpiecznej przyszłości, pragniemy zapewnić dostatek naszym bliskim, a naszym oszczędnościom warunki, w których będą one z biegiem czasu procentować.

Decydując się na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem, każdy z nas stara się zdobyć chociaż podstawową wiedzę, na temat tego w jaki sposób pomnażać kapitał i z jakiego instrumentu finansowego skorzystać. Inni decydują się na pomoc zawodowych doradców. Niemniej, najczęściej próbujemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat funduszy, ich typu, możliwości sprzedaży, ale przede wszystkim zysku, jaki generują. Po prostu chcemy wiedzieć, jak to działa i jakie czynniki wpływają na to, że zainwestowane przez nas pieniądze pracują bardziej lub mniej efektywnie.

Fundusze inwestycyjne obarczone są regulacjami, które gwarantują inwestorom dostęp do informacji na temat ich wartości. Ściśle określone w statucie warunki muszą być przestrzegane i zapewniają bezpieczeństwo dostępu do wiedzy na temat wypracowywanego zysku przez posiadane papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa. Wspomniane regulacje wynikają z potrzeby kontroli działalności funduszu ze strony inwestorów. Powierzając swój kapitał innym podmiotom, mają prawo oczekiwać prawa do informacji.

W zależności od rodzaju funduszy różni się sposób ich obrotu, a w związku z tym także metoda wyceny. W przypadku funduszy otwartych inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa za określoną wartość. Zgodnie z ustawą nie są one traktowane jako papiery wartościowe, z tego powodu nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, nie wolno także zbywać ich osobom trzecim. Fundusz ma obowiązek sprzedać jednostki uczestnictwa każdemu inwestorowi, który wyrazi taką wolę. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku sprzedaży. Fundusz jest zobligowany do wykupu jednostek na wezwanie inwestora. Wartość jednostek uczestnictwa najczęściej – jeśli statut funduszu nie mówi inaczej – wyceniana jest codziennie. W praktyce oznacza to, że inwestorzy mają swobodny dostęp do informacji dotyczącej wartości posiadanych jednostek uczestnictwa, mogą także swobodnie decydować o tym, w którym momencie zakupić większą ich ilość lub dokonać sprzedaży posiadanych jednostek.

W przypadku zamkniętych funduszy inwestycyjnych mechanizm wyceny został skonstruowany inaczej. Zamknięte fundusze oferują klientom tzw. Certyfikaty inwestycyjne – w odróżnieniu do jednostek uczestnictwa dla funduszy otwartych – który zaliczamy do papierów wartościowych i mogą być one przedmiotem obrotu giełdowego. W takiej sytuacji, cena posiadanego certyfikatu będzie determinowana przez wysokość indeksu giełdowego, którego wartość jest ustalana na podstawie codziennych sesji giełdowych.

Warto jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie zamknięte fundusze inwestycyjne muszą być notowane na giełdzie. W takiej sytuacji o częstotliwości wyceny certyfikatów inwestorskich decyduje emitent, umieszczając stosowany zapis w statucie funduszu. Jednak z zastrzeżeniem, że wspomniana wycena nie może następować rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Zamknięte fundusze inwestycyjne posiadają większą swobodę w obrocie posiadanego kapitału, mogą korzystać z instrumentów finansowych, które nie są dostępne dla funduszy otwartych. Daje to dodatkowe możliwości dywersyfikacji inwestycji oraz zagwarantowania wyższego zysku inwestorom.