TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Omawiając tematykę funduszy inwestycyjnych spotykamy się z różną nomenklaturą, która brzmi podobnie, ale w praktyce odnosi się do innych podmiotów. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku potocznego rozumienia znaczenia słów „fundusz inwestycyjny” oraz „towarzystwo funduszy inwestycyjnych”. Osoby nieuważne stosują wymienione nazewnictwo zamiennie. W kontekście Towarzystw funduszy inwestycyjnych spotkamy się najczęściej z skrótem – TFI. Nie należy Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mylić z funduszami inwestycyjnymi. TFI jest organem powołanym, w celu tworzenia i zarządzania samym funduszem. Towarzystwo posiada kompetencje do zarządzania środkami funduszu i reprezentowania go na zewnątrz w kontaktach z podmiotami trzecimi.

TFI jest jedynym organem, który może utworzyć Fundusz inwestycyjny i po spełnieniu wymaganych kryteriów dokonać jego wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Po dokonaniu wspomnianego wpisu, TFI automatycznie staje organem nowo powołanego Funduszu inwestycyjnego – w praktyce, oba wnioski o zezwolenie prowadzenia towarzystwa i utworzenie funduszu składa się jednocześnie.

Do zadań Towarzystwa należy także zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych – własnych. W przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie, kompetencje towarzystwa mogą zostać rozszerzone dodatkowo o funkcję doradczą oraz zarządzanie pakietem papierów wartościowych innego funduszu.

Zasady powołania i funkcjonowania TFI reguluje Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Jej przepisy określają jakie podmioty spełniając określone kryteria, mogą używać nazwy Towarzystwo funduszy inwestycyjnych – TFI. Wspomniane regulacje mają gwarantować rzetelność formalną i finansową podmiotów, które mogą tworzyć fundusze inwestycyjne.

O status Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych może ubiegać się tylko i wyłącznie spółka akcyjna, której siedziba zarejestrowana jest na terenie Polski. Proces weryfikacyjny spółki ubiegającej się o status TFI wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego – zgoda nie jest wymagana dla zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, nie będą przedmiotem obrotu regulowanego oraz w drodze innego systemu alternatywnego.

Towarzystwo musi legitymować się co najmniej kapitałem 125 tys. euro w przypadku zarządzania własnym funduszem lub kwotą co najmniej 730 tys. euro, w sytuacji, gdy Towarzystwo świadczy usługi dla obcych podmiotów. Z zastrzeżeniem, iż kapitał zakładowy musi pochodzić ze środków własnych – nie może pochodzić z zewnętrznych źródeł finansowania – kredytu, pożyczki itd.

Towarzystwo powinno posiadać zarząd w liczbie minimum dwóch członków – wliczając prezesa zarządu. Ponadto TFI jest zobligowane zatrudniać co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych, którzy posiadają kompetencje i uprawnienia do zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Ustawa narzuca na Towarzystwo także obowiązek zatrudnienia, co najmniej jednego doradcy inwestycyjnego specjalizującego się w doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Warto także zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy mamy do czynienia m.in. z funduszem inwestycyjnym zamkniętym może być on utworzony jako fundusz aktywów niepublicznych lokujący co najmniej 80% wartości swoich aktywów w inne zasoby niż papierowy wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu lub instrumenty rynku pieniężnego. W takiej sytuacji Towarzystwo może powierzyć rolę doradczą wyspecjalizowanym podmiotom doradczym, rezygnując z zatrudnienia ich we własnych strukturach.

Niniejszy artykuł porusza tylko ogólne kwestie dotyczące roli i funkcjonowania Towarzystw funduszy inwestycyjnych w polskim systemie finansowym. Ustawa o funduszach inwestycyjnych w sposób wyczerpujący reguluję zasady funkcjonowania TFI, uwzględniając szczegółowe informację, które w niniejszym opracowaniu mogły zostać pominięte. W związku z tym osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat TFI odsyłamy bezpośrednio do lektury w/w ustawy.